Полезна информация

КАКВО Е СОЦИАЛНА РЕКЛАМА (SOCIAL ADVERTISING)?

Съобщението в социалната реклама има за цел да насочи вниманието на хората към конкретен социален казус или да мотивира хората към които е насочено да предприемат конкретни действия за решаването на даден социален проблем. Най-често социалните реклами се ползват от различни организации със социална насоченост, за популяризиране на тяхната позиция по конкретен въпрос. Социалните реклами като медийни съобщения имат своите специфики и не винаги общите рекламни модели могат да се приложат “насляпо” върху даден социален казус. Изключително интересен феномен е иновативният и оригинален подход при социалните рекламни комуникации. Това се налага, защото не винаги съобщението е приятно за аудиторията. В случаи на тежки социални проблеми копирайтърите и творческите екипи полагат много усилия да трансформират и поднесат съобщението така, че то да може да бъде правилно прието от хората.

Media messages designed to educate or motivate members of a public to engage in voluntary social activity such as community service, energy conservation, recycling.” FROM HERE

КОЕ Е СОЦИАЛЕН МАРКЕТИНГ (SOCIAL MARKETING)?

Социалният маркетинг е маркетингов инструмент за подобряване на средата за живеене на хората и на обществото като цяло. Общото разбиране е, че за разлика от стопанския маркетинг, който е насочен към правенето на печалба, социалният маркетинг има за цел да постигне утойчив резултат по отношение на дълготрайна значима промяна, свързана с благоденствието на хората и света. Теми за социалния маркетинг могат да бъдат всички  социални казуси и проблеми, дори такива, които добре познатите ни, но които търсят своите нови и още по-оптимални решения като здраве, екология, социални отношения, културни различия, наука, научни открития и т.н. Основната цел на социалния маркетинг е да предизвика вниманието на обществото към даден проблем или въпрос като задачата е това да се получи с възможно най-голям обхват на популяризирането. Въпреки това, както и в маркетинга с търговска цел, едно от най-важните условия за успех на дадена кампания или комуникационна стратегия е доброто дефиниране на целевата група или с други думи към кого конкретно е насочена стратегията.

Още по темата можете да намерите в предложенените в статията от Уикипедия връзки и източници.

Препоръчваме също и тази много интересна статия, както и книгите на Филип Котлър и Алън Андреасен.

Разбира се, примерите са безброй и мрежата е пълна с такива. Тук можете да намерите някои от най-интресните световни примери в сферата.


КАКВА Е РАЗЛИКАТА?
Между СОЦИАЛЕН МАРКЕТИНГ и МАРКЕТИНГ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ:

Както посочихме по-горе социалният маркетинг има за цел да популяризира и разпространява социални послания и въпроси за благото на обществото. Маркетингът на социалните мрежи се появява след създаването на първите социални мрежи и се характеризира със специфичен вид управление на комуникацията в интернет пространството. Обект и инструмент на този нов тип маркетинг са именно дигиталните иновации и социални мрежи, а спецификите на работата по отношение на маркетинга, свързан с тях са описани в много книги и статии.

Официалната терминология помага много за оразличаване на двата типа маркетинг:

  • Social (issues) Marketing, Health Marketing, Behavior Change Communication, Cause (Related) Marketing се отнасят за “социалният маркетинг” от тази статия.
  • Social (Media) Marketing, Social Advertising, Social Relationship Communication се отнасят към “маркетинг на социалните мрежи”.
Между социален маркетинг и корпоративен социален маркетинг

По отношение на корпоративния социален маркетинг разликата се вижда обикновено в целите и инструментите за постигане на целите, но тези разлики все повече се размиват, защото в съвременното общество модерният бизнес вече следва да бъде и социално отговорен, а това неминуемо ще изисква и съответната социална маркетингова стратегия.

Още интересни факти по темата можете да намерите в статията на Станимир Андонов.

Социален маркетинг и маркетинг на нестопанските организации

Маркетингът на нестопанските организации е насочен към управлението на тези организации без право на печалба. Характерното за нестопанксите организации е, че те са обикновено в полза на обществото, а това изисква както специфични комуникационни стратегии, така и специфичен организационен план в който се включва маркетинговата стратегия на организацията.

В крайна сметка социалния маркетинг не просто се ползва с всички инструменти на добре познатия ни “стопански” маркетинг, както и всички възможни средства за масова комуникация, в това чисто и всички социални мрежи, но и обогатява маркетинговата среда с нови, оригинални идеи и с една ясна и конкретна заявка “да ни е грижа”, както в бизнеса, така и в ежедневието.

автор: Петя Чалъкова


Петя Чалъкова е зам.председател и съ-основател на сдружение “Щипка”, участва в първия мандат на УС от 2014 г. до 2018 г. Има опит в областта на социалното предприемачество, социалния маркетинг, ръководенето на проекти, свързани със социални казуси от сферата на екологията, признаването, толератността, културното мнообразие. Практическият и теоретичен опит е натрупан от 2009 година до днес.

Advertisements